Slovo od slova: Jak F1 zařízla Andretti-Cadillac

Nabízíme plné znění prohlášení, ve kterém F1 vysvětlila zamítnutí přihlášky týmu Andretti Cadillac.

Štítky: Andretti Liberty Media Zveřejněno 1. 02 2024 — GPF1.cz

Andretti Formula Racing, LLC

Přihláška k účasti na mistrovství světa FIA Formule 1

Shrnutí a závěry procesu komerčního hodnocení

Úvod

1. Dne 22. března 2023 zveřejnila FIA výzvu (dále jen “výzva”) k podání žádosti o účast v mistrovství světa FIA Formule 1 (dále jen “mistrovství”), na kterou reagovali čtyři žadatelé, mezi nimiž byla i společnost Andretti Formula Racing, LLC (dále jen “žadatel”). FIA provedla počáteční proces hodnocení, který zahrnoval jak písemné otázky a odpovědi, tak osobní setkání.

2. FIA dne 2. října 2023 oznámila, že je přesvědčena, že žádost předložená Žadatelem (dále jen “Žádost”) splňuje její kritéria výběru ve všech podstatných ohledech, a že se proto FIA domnívá, že by Žadatel měl postoupit do další fáze dohodnutého procesu, jak je uvedeno ve Výzvě, kterou je posouzení hodnoty Žadatele pro šampionát ze strany držitele komerčních práv. Proces stanovený ve výzvě stanoví, že FIA i držitel komerčních práv musí žádost považovat za vhodnou, aby mohl být vybrán nový účastník.

3. FIA nám již dříve poskytla materiály předložené každým ze čtyř žadatelů v reakci na Výzvu, které jsme prostudovali. V návaznosti na oznámení FIA jsme dne 10. října 2023 napsali žadateli dopis, v němž jsme uvedli postup hodnocení a podrobnosti o úvahách a rozhodovacím procesu, podle nichž budeme provádět naše obchodní hodnocení (dále jen “procesní dopis”). Procesní dopis obsahoval seznam otázek pro Žadatele, na které Žadatel poskytl odpovědi dne 24. října 2023.

4. Poté, co jsme měli možnost zvážit odpovědi Žadatele spolu s našimi vlastními úvahami, jsme následně dne 12. prosince 2023 napsali Žadateli dopis s pozváním na osobní schůzku v našich kancelářích, aby mohl Žadatel představit svou žádost, ale Žadatel tuto nabídku nevyužil.

5. Tento dokument shrnuje náš proces přezkumu a hlavní závěry, které z něj vyplynuly.

Postup přezkumu

6. Jak předpokládá procesní dopis, vzali jsme v úvahu širokou škálu způsobů, jakými lze hodnotu poskytnout, včetně hodnoty pro fanoušky, prestiže a hodnoty pověsti sportu, konkurenční rovnováhy mistrovství a cílů udržitelnosti sportu. Klíčovými oblastmi přezkumu byly:

  • a. zvážení pravděpodobné konkurenceschopnosti vstupu žadatele a jeho dopadu na hodnotu;
  • b. posouzení opatření žadatele týkajících se dodávek pohonných jednotek a dopadu těchto opatření na konkurenceschopnost žadatele;
  • c. průzkum potenciálních přínosů, které by mohl žadatel přinést, pokud jde o růst počtu fanoušků a jejich zapojení, jakož i přezkum rovnocenných materiálů, které jménem žadatele připravila společnost C|T Group;
  • d. konzultace s klíčovými zúčastněnými stranami s cílem zjistit jejich názor na hodnotu, kterou by žadatel přinesl;
  • e. zvážení provozního dopadu přidání jedenáctého týmu na naše stávající okruhy;
  • f. zvážení pravděpodobného dopadu vstupu žadatele na finanční výsledky držitele obchodních práv jako ukazatele hodnoty a
  • g. zvážení finanční udržitelnosti žadatele na základě poskytnutých materiálů.

7. Naše posouzení nezahrnovalo žádné konzultace se současnými týmy F1. Při zvažování nejlepšího zájmu šampionátu jsme však vzali v úvahu dopad vstupu jedenáctého týmu na všechny komerční subjekty v šampionátu.

Obecně

8. Na základě našeho procesu posuzování jsme zjistili, že přítomnost 11. týmu by sama o sobě nepřinesla šampionátu žádnou hodnotu.

9. Případný jedenáctý tým by měl prokázat, že jeho účast a zapojení by bylo pro mistrovství přínosem. Nejvýznamnějším způsobem, jak by nový účastník přinesl hodnotu, je konkurenceschopnost, zejména boj o stupně vítězů a vítězství v závodech. To by podstatně zvýšilo zapojení fanoušků a také by to zvýšilo hodnotu šampionátu v očích klíčových zúčastněných stran a zdrojů příjmů, jako jsou vysílací společnosti a promotéři závodů.

10. V žádosti se uvažuje o spolupráci s General Motors (GM), která zpočátku nezahrnuje dodávku PU (Power Unit – pohonná jednotka), přičemž ambicí je časem plnohodnotné partnerství s GM jako dodavatelem PU, což se však stane až za několik let. Připojení dodávky PU od GM k žádosti by zvýšilo její důvěryhodnost, ačkoli začínající konstruktér ve spolupráci s novým dodavatelem PU by také musel překonat velkou výzvu. Většina pokusů o založení nového konstruktéra v posledních několika desetiletích nebyla úspěšná.

11. Rok 2025 bude posledním rokem současného regulačního cyklu a rok 2026 bude prvním rokem následujícího cyklu, pro který bude vyžadován zcela jiný vůz než pro předchozí cyklus. Žadatel navrhuje jako začínající konstruktér navrhnout a postavit vůz podle předpisů pro rok 2025 a hned v následujícím roce navrhnout a postavit zcela jiný vůz podle předpisů pro rok 2026. Žadatel navíc navrhuje, že se o to pokusí se závislostí na povinných dodávkách od konkurenčního výrobce PU, který se bude nevyhnutelně zdráhat rozšířit spolupráci s žadatelem nad rámec požadovaného minima, zatímco žadatel bude sledovat své ambice spolupracovat s GM jako dodavatelem PU v dlouhodobém horizontu, což by povinný dodavatel PU považoval za riziko pro své duševní vlastnictví a know-how.

12. Domníváme se, že neexistuje důvod pro přijetí jakéhokoli nového žadatele v roce 2025, vzhledem k tomu, že by se jednalo o začínajícího účastníka, který by během prvních dvou let své existence vyrobil dva zcela odlišné vozy. Skutečnost, že to žadatel navrhuje, nám dává důvod pochybovat o jeho chápání rozsahu příslušného úkolu. Ačkoli by vstup do soutěže v roce 2026 nečelil tomuto specifickému problému, přesto platí, že formule 1 jako vrchol světového motoristického sportu představuje pro konstruktéry jedinečnou technickou výzvu takové povahy, jaké žadatel nečelil v žádné jiné formuli nebo disciplíně, v níž dosud soutěžil, a navrhuje to se závislostí na povinné dodávce PU v prvních letech své účasti. Na základě toho se nedomníváme, že by žadatel byl konkurenceschopným účastníkem.

13. Vstup do sportu jako nový výrobce PU je rovněž velkou výzvou, se kterou se v minulosti potýkali velcí výrobci automobilů a která může výrobci zabrat řadu let značných investic, aby se stal konkurenceschopným. GM má zdroje a důvěryhodnost, které jsou více než schopné se o tuto výzvu pokusit, ale úspěch není jistý.

Závěry komerčního posouzení

14. Náš proces hodnocení ukázal, že přítomnost jedenáctého týmu by sama o sobě nepřinesla šampionátu žádnou hodnotu. Nejvýznamnějším způsobem, jak by nový účastník přinesl hodnotu, je konkurenceschopnost. Nedomníváme se, že by žadatel byl konkurenceschopným účastníkem.

15. Nutnost každého nového týmu odebírat povinné dodávky pohonných jednotek, a to potenciálně po dobu několika sezón, by poškodila prestiž a postavení mistrovství.

16. Ačkoli jméno Andretti je pro fanoušky F1 do jisté míry známé, z našeho průzkumu vyplývá, že F1 by přinesla hodnotu spíše značce Andretti než naopak.

17. Přidání jedenáctého týmu by znamenalo provozní zátěž pro promotéry závodů, některým z nich by způsobilo značné náklady a snížilo by technický, provozní a obchodní prostor ostatních účastníků.

18. Nebyli jsme schopni identifikovat žádný podstatný očekávaný pozitivní vliv na finanční výsledky držitele komerčních práv, jakožto klíčový ukazatel čistě komerční hodnoty šampionátu.

19. Na základě předložené žádosti se nedomníváme, že by žadatel prokázal, že by šampionátu přinesl přidanou hodnotu. Došli jsme k závěru, že žádost žadatele o účast na mistrovství by neměla být úspěšná.

20. Na žádost o účast týmu v mistrovství 2028 s pohonnou jednotkou GM, ať už jako továrního týmu GM, nebo jako zákaznický tým GM, který si všechny přípustné komponenty navrhne sám, bychom pohlíželi jinak. V takovém případě by bylo třeba zvážit další faktory, pokud jde o hodnotu, kterou by žadatel přinesl do mistrovství, zejména pokud jde o to, že by do sportu přivedl nového prestižního výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer) jako dodavatele PU.