Skandál se (naštěstí) nekoná: Všechny týmy dodržely rozpočtové stropy v sezoně 2022

Všechny týmy dodržely v sezoně 2022 rozpočtové stropy, a tím pádem jeden ze tří důležitých pilířů pravidel, finanční předpisy.

Štítky: 2022 FIA Finance Zveřejněno 5. 09 2023 — GPF1.cz

Přezkoumání bylo intenzivním a důkladným procesem, který začal podrobnou analýzou dokumentace předložené týmy. Kromě toho proběhla rozsáhlá kontrola veškerých aktivit týmů mimo F1, která zahrnovala několik návštěv v továrnách a sídlech týmů a pečlivé auditorské postupy pro posouzení souladu s finančními předpisy.

“Správa rozpočtovách stropů FIA konstatuje, že všichni soutěžící jednali po celou dobu v duchu dobré víry a spolupráce v průběhu celého procesu.

FIA rovněž konstatuje, že Finanční předpisy jsou zásadní pro dlouhodobou finanční stabilitu sportu a že budou i nadále rozvíjeny a zdokonalovány na základě závěrů každého přezkumného procesu, a to jak pokud jde o samotné předpisy, které jsou sepsány a schváleny v rámci procesu řízení Formule 1 FIA, tak i o způsob, jakým jsou prosazovány a kontrolovány. FIA do tohoto oddělení investovala a bude i nadále investovat značné prostředky ve prospěch celého sportu.”

KOLO na KOLO ŽIVĚ! Do Ostravy 21. září přijede jako host MICHAL KAVALČÍK. Vstupenky zde

Finanční předpisy byly v mistrovství světa formule 1 FIA zavedeny od sezóny 2021 po jednomyslném schválení všemi týmy. Záměrem Finančních předpisů je omezit výdaje v šampionátu, aby byla zajištěna dlouhodobá životaschopnost šampionátu a podpořeno sbližování výkonů mezi jednotlivými tým.

Předpisy jsou velmi komplexní a odrážejí složitost celého sportu. Proces, v jehož rámci jsou podání Soutěžících následně kontrolována Správou nákladových stropů FIA, vyžaduje značné množství práce, která byla díky dodatečným závazkům FIA v oblasti zdrojů provedena v kratším časovém horizontu než v prvním roce zavedení. To je obdoba časového rámce, který je pozorován v jiných významných sportovních soutěžích. Více informací o tomto procesu naleznete zde.

Správa rozpočtových stropů FIA je odpovědná za správu, monitorování dodržování finančních předpisů, vyšetřování případů podezření na jejich nedodržování prostřednictvím procesu auditu nebo zahájením úplného vyšetřování, pokud to považuje za opodstatněné, a přijímání příslušných donucovacích opatření s ohledem na jakékoli údajné porušení.

Správa rozpočtových stropů má při řešení údajného porušení finančních nařízení několik možností. Pokud to považuje za vhodné, může s dotyčným týmem uzavřít dohodu o narovnání označovanou jako dohoda o akceptovaném porušení (ABA) v případě porušení procesních předpisů nebo porušení při menším překročení výdajů, nebo pokud nelze dosáhnout dohody nebo pokud to správa rozpočtových stropů považuje za vhodnější, může případ postoupit rozhodčí komisi pro rozpočtové stropy. V případě údajného závažného porušení limitů překročení výdajů musí správa rozpočtových stropů předat případ rozhodčí komisi pro rozhodování o limitech nákladů.

Panel pro rozhodování o rozpočtových stropech se skládá ze šesti až dvanácti soudců, které volí Valné shromáždění FIA v souladu se Stanovami FIA z kandidátů navržených buď členskými sportovními asociacemi FIA, které mají právo hlasovat, nebo skupinou nejméně pěti týmů F1.

Porušení postupů může mít za následek finanční pokuty a/nebo menší sportovní pokuty (v případě přitěžujících okolností), jak je podrobně uvedeno ve Finančním řádu. Drobné porušení nadměrných výdajů (<5% limit nákladů) může mít za následek finanční pokuty a/nebo drobné sportovní pokuty. Pouze podstatné překročení limitu nákladů (>5 % limitu nákladů), pokud je potvrzeno před rozhodčí komisí pro stanovení limitu nákladů, bude mít za následek povinné odečtení bodů z mistrovství konstruktérů a může vést k dodatečným finančním pokutám a/nebo podstatným sportovním pokutám.